Ammatillinen työnohjauskoulutus (60 op) - Montaasiohjaus työnohjauksen otteenaIlmoittaudu koulutukseen
Aika
    28.08.2017 - 31.05.2019

Elokuu 2017 - Toukokuu 2019.

Lähiopetuspäiviä on yhteensä 40. Pääsääntöisesti opetuspäivät ovat kerran kuussa maanantaisin ja tiistaisin.

Opetuspäivät syksyllä 2017:
28.–29.8.2017, 25.–26.9.2017, 23.–24.10.2017, 13.–14.11.2017, 4.–5.12.2017.

Loput koulutuspäivät ilmoitetaan koulutuksen alkaessa.

Paikka
    Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5,
50100 Mikkeli
Kohderyhmä
   

Sosiaali-, terveys-, kasvatus-, ja opetusalan osaajat, johtajat, työyhteisön ja henkilöstön kehittäjät. Opiskelijalta edellytetään vähintään opistotasoista ammatillista tutkintoa ja sen jälkeen vähintään 5 vuoden työkokemusta. Työnohjauskoulutus toimii tukena ja lisäkoulutuksena johtajuuden, henkilöstöosaamisen ja kehittämistyön ammattilaisille.

Tavoite
   

Työnohjauskoulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään ihmisen ja työn välistä suhdetta sekä ohjauksellisen toiminnan mahdollisuuksia rakentaa parempaa työn tulevaisuutta. Työnohjauksen kartta piirtyy moninaisista työelämän ilmiöistä. Siksi työnohjaus on poikkitieteellinen ja taiteellinen sovellusalue. Työnohjauskoulutuksessa käytetään montaasiohjausta työnohjauksen otteena ja opitaan Montaasiohjauksen filosofia, tieteelliset ja taiteelliset perusteet, Montaasiohjauksen menetelmät ja tekniikat. Jokaiselle etsitään luontevaa tapaa toteuttaa Montaasiohjausta omalla areenallaan.

Työnohjaajakoulutus antaa ammatillisen pätevyyden toimia yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaajana. Työnohjaajakoulutus toimii myös tukena ja lisäkoulutuksena johtajuuden, henkilöstöosaamisen ja kehittämistyön ammattilaisille. Lisäksi koulutuksen suorittanut saa oikeuden käyttää Montaasiohjaaja-nimikettä.

Sisältö
   

MONTAASIOHJAUS TYÖNOHJAUKSEN OTTEENA
Tapana katsoa, rakentaa tilaa ja ohjata työtä

Montaasiohjauksessa edetään kolmen ohjauksellisen alustan kautta kohti uutta. Ensimmäisellä alustalla luonnostellaan Kokemuksellinen työnkuva. Työskentely perustuu kuvallisuuteen ja kokemukselliseen kerrontaan.

Toinen alusta on luonteeltaan tutkiva. Miniatyyritutkimukset voivat olla tieteellisen tai taiteellisen kaltaisia, journalistisia tai reflektoivia. Miniatyyrejä tarkastellaan yhtä aikaa ajassa etenevinä virtoina. Alustan lopuksi etsitään tutkittujen ilmiöiden leikkauskohtia.

Kolmannella alustalla rakennetaan Esitys uudesta tavasta ymmärtää ja toimia. Uusi ymmärrys voidaan valmistaa myös esitykseksi muille, uuden toiminnan kannalta oleelliselle yleisölle.

Montaasiohjauksen oppiminen tai montaasiohjaukseen osallistuminen eivät vaadi osallistuvilta muuta kuin halua tutkia ja ymmärtää työtä. Montaasiohjauksen kehittämistä on tukenut TSR ja Lapin yliopisto.

TYÖNOHJAUS JA TAIDE
Taiteen voi työnohjauksessa ymmärtää kahdella tavalla.

I Taiteellisena työskentelynä työnohjaustilanteessa, eli työskentelynä, jossa apuna käytetään taiteen menetelmiä.

II Työnohjauksen muodon näkeminen taiteena.

Taide on muoto, joka voi tavoittaa hyvin monen tyyppisiä kerroksia samaan kuvaan. Taide voi työnohjauksessa olla sekä itseilmaisun työkalu että näkymä siitä, mitä on tapahtumassa. Se on näkemistä, ymmärtämistä ja näkijän vastuuttamista. Taide voi auttaa paljastamaan ilmiöitä elämän kannalta todellisessa suhteessa.

TYÖNOHJAUS JA TIEDE
Työnohjaus ei ole tiedettä, mutta työnohjaus hakee perustakseen elementtejä hyvin monista tieteenaloista. Työnohjaus on poikkitieteellinen sovellusalue. Entä mitä tieteellisen tutkimuksen alaa työnohjauksen pitäisi ensisijaisesti kuunnella? Ollaanko lähellä psykologiaa, sosiologiaa, filosofiaa, kasvatustiedettä, journalismia, vai joitain muuta?

Montaasiohjaus on näiden välissä. Työnohjaajat ovat keskellä ilmiöitä, joiden näkemisessä auttaa hyvin monenlainen ymmärrys ja joissa voi toimia ohjaajana hyvin erilaisilla tavoilla.

Työnohjaus ja työnohjauksen asema yhteiskunnallisena ilmiönä on vielä luonnosmaisessa tilassa. Koulutuksessa otetaan tämä luonnosmaisuus huomioon opetuksessa osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Työnohjauksessa voidaan nähdä ankkuroidun teorian piirteitä, joka on itseasiassa laadullinen tutkimusmenetelmä. Jokainen työnohjaskokonaisuus on omanlaisensa miniatyyritutkimus. Voidaan siis ajatella, että myös tiede voi olla työnohjauksen mahdollinen muoto. Koulutus ei kuitenkaan vaadi kokemusta taiteesta tai tieteellisestä tutkimuksesta.

OPETUSKOKONAISUUDET 2017

AVAUS

Montaasiohjauksen asemointi ja tehtävä

ENSIMMÄINEN ALUSTA
Kokemuksellinen työnkuva
Fenomenologia, kokemuksellisuus ja impressionismi
Kuvallinen kieli ja fragmentaarisuus
Tekniikka harjoitukset: kuvat ja kirjoittaminen

TOINEN ALUSTA
Miniatyyritutkimukset
Kompleksisuus, hermeneutiikka, modernitaide ja elokuvallisuus
Tutkimisen logiikka ja menetelmät: taide, tiede, journalismi, reflektio, kokeilu
Harjoitukset: Miniatyyritutkimussuunnitelma, tutkimukset

KOLMAS ALUSTA

Esitys
Pragmatismi, bertoltbrechtmäinen teatteri, performatiivisuus
Esityksen muodot
Harjoitukset: Esityksen rakentaminen

Keväällä 2018 tehdään Montaasiohjauksen harjoittelu

Kouluttajat
   

Koulutuksesta vastaa Montaasiohjauksen vastaava kehittäjä, työntutkija/työnohjauskouluttaja Johanna Nevala. Kouluttamiseen osallistuvat Montaasiohjauksen tieteestä vastaava tutkija Ville Pietiläinen (Lay), ekspressiivisen taiteen ja työnohjauksen ammattilainen Anne Kuvaja (Inartes Instituutti), Montaasiohjauksen neuvonantaja Harri Hyyppä sekä tilanteen mukaan vierailevia kouluttajia.

Suoritustapa
   

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta on 40 päivää, jotka toteutetaan kahden vuoden ajalla. Lähiopetus sisältää teorian, oman työn työnohjauksen ja harjoittelutyönohjauksen kokonaisuudet. Koulutukseen kuuluu lähiopetuksen lisäksi kirjallisuuteen tutustuminen ja oman työnohjausmallin työstäminen (päättötyö). Koulutuksessa hyödynnetään tiedettä, taidetta ja kokemusta oppimisen välineinä: tutkitaan työn kokonaisuutta, taiteen mahdollisuuksia, työnohjaajan paikkaa työn kentässä sekä tehdään empiiristä tutkimusta.

Lisätietoja
    Lisätietoja koulutuksesta antaa
Anne Havukainen
rehtori
050 367 1449
anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi

Sisällöllisiin tiedusteluihin vastaa
Johanna Nevala
kouluttaja/asiantuntija
0400 652 468
johanna@montaasiohjaus.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
   

HAKU
Hae mukaan koulutukseen 25.6. mennessä!


Koulutukseen haetaan mukaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake kesäyliopiston kotisivuilla www.mikkelinkesayliopisto.fi tai soittamalla puh. 015 210 300.

Ilmoittautumisen lisäksi lähetä vapaamuotoinen kirjoitus ja CV.
Vapaamuotoisen kirjoituksen ja CV:n voi toimittaa sähköpostin liitteenä osoitteeseen koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi tai postitse Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli.

VALINTA

Koulutukseen valitaan 8 opiskelijaa.  Puhelinhaastattelut tehdään viikolla 26 tai tarvittaessa muuna ajankohtana kesän 2017 aikana. Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 5.7.2017 mennessä.

 

Hinta
   

Koulutuskokonaisuuden hinta on 5900 euroa, joka sisältää koulutuksen, oman työn työnohjauksen ja harjoittelutyön ohjauksen. Ennen opintojen alkua opiskelijan tulee maksaa 500 euroa. Loppuhinta maksetaan koulutuksen aikana kahdeksassa erässä. Maksuaikataulusta voi neuvotella.

Ilmoittautumiset
    25.06.2017 mennessä
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen on mahdollista perua veloituksessa 17.7. mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan tämän jälkeen, perimme peruutusmaksun 500 euroa.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje