PERHEARVIOINTI Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä (3 op) (3 pv) MIKKELISSÄ alk. 14.12.2017Ilmoittaudu koulutukseen
Aika
    14.12.2017 - 08.03.2018

14.12.2017, 25.1.2018, 8.3.2018
(Lähiopetuspäivien pituus klo 9-15.45)

HUOM! Aloitusajankohta muuttunut (aiemmin ilmoitettu 16.11.)

Paikka
    Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica-rakennus, 50100 MIKKELI.
Kohderyhmä
   

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä on suunniteltu ammattiauttajille ja tutkijoille, jotka tekevät arvioita perhe- elämästä perhesuhteista joko perheen kotona tai vastaanotoilla. Koulutukseen osallistuminen edellyttää työskentelyä perheiden kanssa. Menetelmää voi käyttää joko yksinään tai osana laajempaa arviointikehystä. Se auttaa työntekijää kohtaamaan perheen ja selvittämään, miten sen jäsenet näkevät vahvuutensa ja vaikeutensa, sekä arvioimaan perheen elämää ja sen jäsenten keskinäisiä suhteita eri näkökulmista.

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi voi auttaa seuraavissa haasteissa:
● kun suunnitellaan lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita
● kun arvioidaan ja mitataan perhetyöstä seuraavia muutoksia
● kun suoritetaan tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella.

Esitiedot
    Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (myös lähihoitaja). Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa.
Tavoite
    Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä keskittyy perheen elämään ja keskinäisiin suhteisiin, sekä siihen miten ne vaikuttavat jokaiseen perheenjäseneen.

Perheen arviointi on vaikeimpia tehtäviä, joita työntekijä voi kohdata. Lapsen kasvaessa perheessä, juuri perhe muodostaa hänen kehitystään ja hyvinvointiaan keskeisimmin määräävän viitekehyksen. Perhe on myös oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Lasten hyvinvointi riippuu kyvystämme tunnistaa perheessä ne vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja ne vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyrimme lievittämään. Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena yhdessä perheen kanssa, saamme tietoa lapsesta osana perheyhteisöä.

Perhearviointi tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Se tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat perhearviointia suorittavaa työntekijää edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Arviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perheterapian kentästä nouseva perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen toimintaa arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös ne perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka haittaavat perheenjäsenten kykyä vastata lasten tarpeisiin.
Sisältö
    Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä koostuu menetelmistä ja työkaluista, jotka auttavat perheen toimintakyvyn, voimavarojen ja vaikeuksien arvioinnissa.

Niitä ovat
●toimintamalli jolle perhearviointi perustuu, sekä perhearvioinnin tapa kuvailla, arvioida ja tallentaa perheen elämää ja keskinäisiä suhteita koskevia tietoja
●taidot ja menetelmät, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan ja puhumaan työntekijälle elämästään perheenä
●haastattelumallit, joita vuorovaikutusmenetelmiä käyttävä työntekijä voi hyödyntää
●perhearviointilomakkeet.

Koulutusprosessi vastaa sisällöltään viittä päivää
●joista kolme päivää on lähiopetusta, sisältäen luentoja ja toiminnallisia harjoituksia.
●kahden työpäivän panos kuluu etukäteis- ja välitehtävien suorittamiseen.
Kouluttajat
   

Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskuksen vaativan erityistason perheterapeutti Marjukka Laukkanen on saanut Perhearviointikouluttajan koulutuksen.

Lisätietoja
   

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Anne Havukainen
rehtori
050 367 1449
anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi

Sisällöllisiin tiedusteluihin vastaa kouluttaja
Marjukka Laukkanen
Perheterapeutti VET
040-3524838
marjukka.laukkanen@mielenterveysseura.fi

Lisätietoja hakeutumisesta
   

Haku koulutukseen!

Hakulomake palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon. Hakulomake löytyy tiedostot kohdasta. Lomakkeen voi lähettää postitse tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi

Koulutukseen ilmoittaudutaan Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella.

Tiedostot     syksy_2017__hakulomake_perhearviointikoulutus_mikkelin_kesayliopisto.doc
Hinta
    720 € sisältää opetuksen, jaettavan koulutusmateriaalin sekä suomenkielisen Perhearviointioppaan haastattelulomakkeineen.
Ilmoittautumiset
    30.11.2017 mennessä
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje