Hämeen kesäyliopisto logo

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

ABI- JA LUKIOLAISKURSSIT

KIELIKURSSIT - LANGUAGE COURSES

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO

LASTEN KORKEAKOULU

HÄMEEN KIRJOITTAJAKOULU

YLEISSIVISTÄVÄ JA HARRASTEPOHJAINEN KOULUTUS

ITK

 Kurssikorisi sisältö 
Korisi on tyhjä.
Hae koulutusta

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS


Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijöille


Kuvaus
   

Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa. 

Voimauttavan valokuvan menetelmä on 2000-luvun alusta levinnyt vähitellen kaikkeen sosiaali-, terveys- ja opetusalojen moniammatilliseen työhön ja työyhteisöjen kehittämiseen, mutta sen sielu on edelleen sen syntysijoilla lastensuojelussa: mitä vakavasti kaltoin kohdeltu ihminen tarvitsee tullakseen arvokkaaksi, osalliseksi ja voidakseen liittyä toisiin ihmisiin? Ihmisen on oltava ensin jonkun silmissä arvokas, ennen kuin hän voi olla sitä itselleen. Hoidollisen työn asiakkailla voi olla paljon näkymättömyyden kokemusta. Lapsuuden peilit ovat voineet olla vajaita ja rikkonaisia, yhteiskunta on ehkä määritellyt heidät marginaaliin, auttamisjärjestelmässä heitä katsotaan ja kohdataan diagnoosien ja leimojen kautta. Menetelmässä korjaavaa nähdyksi tulemista rakennetaan yhteisöllisessä prosessissa, joka perustuu moniäänisyyteen, ja jossa valokuvaamiseen kytketään arvostava palaute. Viimekädessä tärkein tavoite on yksilön itsestään löytämä kyky katsoa itseään lempeämmin ja rakastavammin sekä toisia ihmisiä kuuntelevammin, myötätuntoisemmin ja arvostavammin.

Ihmistyön keskeiset teemat, kuten minäkuva, elämänhistoria, perhesuhteet tai ryhmän dynamiikka ovat usein tunnepitoisia ja abstrakteja asioita, joita on vaikea tavoittaa työn perinteisellä työvälineellä, puheen ja kielen avulla. Voimauttavan valokuvaprosessin avulla pyritään rakentamaan syvempiä ymmärretyksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksia ja moniäänisyyttä esimerkiksi perheenjäsenten, vertaisryhmän tai luokkayhteisön jäsenten tai asiakkaan ja työntekijöiden välille.

Aika
    08.12.2017 - 24.08.2018

Työpajat 1- 6 2017-2018:

1. opintojakso pe 8.12.2017 klo 8.30-17.30

2. opintojakso ke-to 7.-8.2.2018

3. opintojakso ke 7.3.2018

4. opintojakso ma-ti 23.–24.4.2018

5. opintojakso ke 6.6.2018

6. opintojakso to-pe 23.–24.8.2018

Laajuus: Kurssin laajuus on 8 op sisältäen yhdeksän lähiopetuspäivää ja itsenäistä työskentelyä työpajojen välillä. Lähiopetuspäivät alustavasti klo 9-19 välillä, 8-10 oppituntia päivässä (koulutus yhteensä 81 oppituntia). Kuvauspäivinä (7.2. ja 23.8.) varattava koko ilta työpajaa varten. Tarkempi aikataulu jaetaan ensimmäisessä työpajassa.

Paikka
    Hämeenlinna, Verkatehdas (Radiotalo Viipurintie 4 Hämeenlinna, sisäänkäynti Verkatehtaankuja 8, 5. krs).
Kohderyhmä
   

Koulutus on suunnattu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen ja sosiaalialan työntekijöille ja se antaa perusteet -tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.

Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät on sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Osallistumisen edellytykset:

  • Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta (sosiaali-, ja terveysalojen työntekijät, terapeutit, opettajat, työnohjaajat jne.)
  • Läsnäolo jokaisella opintojaksolla. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu pakottavasta syystä olemaan poissa 1. tai 2. opintojaksolla
  • Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa
  • Kurssilaiset valitaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella

Perusteet - koulutus muodostaa voimauttava valokuva - menetelmäkoulutusten ensimmäisen moduulin ja mahdollistaa hakemisen Miina Savolaisen ohjaamaan kolmivuotiseen 40 opintopisteen laajuiseen erikoistumiskoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä.

Tavoite
   

Voimauttavan valokuvan menetelmä – Dialoginen näkemisen tapa työvälineenä oman itsen ja toisen korjaavaan katsomiseen.

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa voimautumisen käsitteen sisältämät ehdot eli itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen ja vastavuoroisuus määrittelevät ne eettiset raamit, joiden sisällä valokuvaa voidaan käyttää turvallisesti terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen perheessä, vertaisryhmässä, työyhteisössä tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä.

Voimautumisen keskeinen idea on se, ettei toista ihmistä voi voimauttaa. Tämä koskee myös kaikkea auttamistyötä. Toisin kuin joissakin valokuvaterapeuttisissa menetelmissä, voimauttavassa valokuvassa valokuvia ei käytetä asiakkaan arviointiin, eivätkä ammattilaiset tai diagnoosi määrittele sitä, missä asiakkaan olisi tarpeellista kehittyä. On tärkeää ymmärtää, ettei valokuva itsessään ole terapeuttinen väline, ainoastaan tapa, jolla sitä käytetään, voi olla sitä. Menetelmää ei saa soveltaa ammatillisesti toiseen ihmiseen ilman läpikäytyä omaa prosessia ja täydennyskoulutusta. Voimauttavaa valokuvaa voidaan käyttää myös esimerkiksi työyhteisöjen kehittämisessä, yhteisötaiteessa tai tavallisissa perheissä perheenjäsenten keskinäisen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen parantamiseen. Keskeistä voimauttavassa ryhmäprosessissa on moniäänisyys ja periaate jokaisen ryhmän jäsenen näkyväksi tulemisesta itse määrittelemällään tavalla.

Vaikka kyseessä on valokuvamenetelmä, ei voimauttavan valokuvan työväline oikeastaan ole valokuvaus, vaan katse ja näkemisen tapa – se, miten voimme tietoisesti valita katsoa toisin ja nostaa kuormittavien asioiden sijasta näkyväksi sellaisenkin ehjyyden, joka on niin haurasta, ettei se vielä ole oikeastaan edes olemassa. Usein odotamme, että ehjyyden tulee näyttäytyä asiantuntijoiden mittareilla, ennen kuin siihen voidaan uskoa. Kuitenkin auttamistyön kannalta on äärettömän tärkeää, että joku uskoo asiakkaan puolesta hyvän näkyväksi tulemiseen silloinkin, kun hän itse ei siihen usko, tai koko työyhteisö kokee keinojensa loppuvan.

Opintopisteet
    8 op
Sisältö
   

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään, sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Opintojaksojen välillä on itsenäisiä harjoitustehtäviä, joihin osallistuja löytää henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta suoraan jo koulutuksen aikana. 

Voimauttavan prosessin lähestymistavat: Menetelmässä käytetään valokuvaustilannetta, omakuvia, albumikuvia ja arjen teemojen tavoitteellista valokuvaamista välineinä ihmissuhteiden lähentämiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen, hajanaisten, tunnepitoisten ja abstraktien asioiden selkeyttämiseen sekä oman minän tai yhteisön toiminnan tutkimiseen ja reflektointiin. Voimauttavan valokuvan perusidea on yksinkertainen: valokuvaamisen ja samalla hoidollisen, ammatillisen suhteen dynamiikka käännetään päälaelleen. Sen sijaan, että kuvaaja päättää, miten hän näkee kuvaamansa ihmisen, kuvassa oleva ihminen on päähenkilö, joka määrittelee, miten häntä saa katsoa.

Ks. Koulutuksen esite 2017-18

Kouluttajat
   

Ohjaajana toimii Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen. www.voimauttavavalokuva.net

Miina Savolainen on helsinkiläinen yhteisötaiteeseen painottunut valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja. Taiteellisen työn ohella hän tutkii, kehittää ja opettaa valokuvan käyttöä pedagogisena ja terapeuttisena menetelmänä. Työn tuloksena on syntynyt voimauttavan valokuvan menetelmä, jota sovelletaan erityisesti hoito- ja kasvatusalojen täydennyskoulutuksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Miina Savolainen on innostava ja paneutunut opettaja, joka on täydennyskouluttanut 2000-luvun alusta 3 000 hoito- ja pedagogisten alojen ammattilaista soveltamaan voimauttavan valokuvan menetelmää asiakastyössään ja työyhteisön kehittämisessä.

Miina Savolainen tunnetaan laajasti lastensuojelulasten kanssa toteuttamastaan valokuvaprojektista Maailman ihanin tyttö sekä isyysaiheisesta yhteistaide-projektista ISÄ – Voimauttavia valokuvia. Hän on Valokuvataiteilijoiden liiton jäsen. Taiteilijana Miina on kiinnostunut erityisesti yhteisötaiteesta sekä taiteen ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta lisäävästä merkityksestä.

Lisätietoja
   

Miksi voimauttava valokuva?On todennäköistä, etteivät ihmistyön resurssit tule suuresti lisääntymään lähitulevaisuudessa. Jo nyt vaativa työ, jatkuvat, kovenevia arvoja heijastavat muutokset ja pakkotahtisuus, voivat etäännyttää työn käytännöt niistä arvoista, jotka ovat alun perin tuoneet työntekijän alalle.

Voimauttavan valokuvan menetelmässä toisin katsominen lähtee ammatillisuuden ja ammatillisten taitojen uudelleen arvioinnista sekä työntekijän hyvinvoinnin nostamisesta pääosaan: Työskentelyssä etsitään kuormittavan vastavoimaa sekä palautetaan työn alkuperäistä merkityksellisyyden kokemusta. Mikä on se syy, jonka vuoksi haluan tehdä työtäni? Mikä on arvojeni mukainen tapa kohdata asiakas? Kestääkö lähempää tarkastelua, miten kohtaan oman työtoverini? Miten arvostavasti tai ankarasti katson itseäni ja omaa ammattitaitoani?

Lisätietoja hakeutumisesta
   

Hakuaika 23.11.2017 asti. Kurssilaiset  (max 16) valitaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi yhteystietoineen, koulutustausta ja työkokemus sekä nykyinen työyhteisö, jos työssä. Hakija kertoo lisäksi, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta  henkilökohtaisesti. Hakemus toimitetaan liitetiedostona Hämeen kesäyliopistolle kurssin ilmoittautumislinkin kautta. 

Lisätietoja Hämeen kesäyliopistosta, puh. 050 550 2170. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti hakuajan jälkeen. Lähetämme vahvistuskirjeen noin viikkoa ennen koulutusta.

Hinta
   

1600 €, hinta sisältää koulutuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen, kamerakaluston käytön, käytettävät filmit ja kuvien kehityksen (kolmessa erässä 200 € syksyllä 2017 ja 800 € keväällä 2018 ja 600 €  kesällä 2018). Kurssimaksun lisäksi tulevat ao. ruokailukulut ja mahdolliset majoituskulut. Laskun lähetämme osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Ilmoittautumiset
    07.12.2017 mennessä
Peruutusehdot
   

Katso peruutusehdot.


   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Sulje