in english

Koulutustarjonta >>

"V***u sä oot lehmä" - Opetushenkilöstön koulutuspäivä 14.10.2017Ilmoittaudu koulutukseen
Kuvaus
   

"V***u sä oot lehmä" -  Opetushenkilöstön koulutuspäivä lauantaina 14.10.2017 Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella

 

Koulutuspäivän aikataulu:

1. Aamupäivän työpajatyöskentely klo 8.30-11.15 (yht. 3 x 45 min + 30 min=2 h 15 min), kts. työpajat alla olevasta luettelosta.

2. Iltapäivän työpajatyöskentely klo 12.15-15.00 (3 x 45 min + 30 min= 2h 15 min.) ja 12.45 - 15.00 (3 x 45 min.). Kts. työpajat alla olevasta luettelosta.

 

3. Kokopäivän pajat klo 8.30-15.00 (7 x 45 min + 15 min= 5 h 30 min).

 

Lounas klo 11.15 - 12.15 yliopiston kampuksella.

 

Ohje ilmoittautumiseen:

1. Sähköinen ilmoittautuminen viim. tiistaina 19.9.2017.

Takaraja on ehdoton.

2. Osallistuja valitsee kaksi työpajaa ja niille varapajat (vaihtoehtoisesti kokopäivän pajan ja varapajat), jotka merkitään ilmoittautumislomakkeeseen. Ensin ilmoitetaan ykköstyöpajatoive ja sen jälkeen varapaja/-pajat. Järjestäjä sijoittaa osallistujat työpajoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. ENNEN ILMOITTAUTUMISTA, TARKISTA VIELÄ PAJALUETTELOSTA, ETTEI SIINÄ OLE TÄYNNÄ MERKINTÄÄ!

 3. Osallistujan henkilökohtainen koulutuspäivän aikataulu ja muut toimintaohjeet ilmoitetaan kutsukirjeessä, joka lähetetään ainoastaan osallistujan ilmoittautumislomakkeessa antamaan sähköpostiosoitteeseen n. viikkoa ennen koulutuspäivää.

4. Osallistujan läsnäolo todennetaan työpajoissa. Erillistä aamun ilmoittautumispistettä koulutuspäivässä ei ole.

 


 

Aika
    14.10.2017

Klo 8.30-15.00

Paikka
    Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampus, Kuninkaankartanonkatu 5, sekä Opettajankoulutusosaston että Normaalikoulun opetustiloissa.
Kohderyhmä
    Perusasteen ja lukion opetushenkilökunta.
Sisältö
   

PAJA NRO

PAJAT

AP = aamupäivä IP = iltapäivä KP = kokopäivä

pajajakso I

AAMU-

PÄIVÄ

pajajakso II

ILTAPÄIVÄ

 

1 (AP)

29 (IP)

 

HUOMAA HYVÄ! –KOULUTUS

Oppilaiden vahvuuksien tunnistaminen, mitä, miten ja miksi (minäkäsitys, itsetuntemus ja kannustava vertaispalaute)

Toteutus: Luento ja toiminnallisuus, paljon käytännön esimerkkejä ja yhdessä tekemistä.       

Kouluttaja: KM, erityisopettaja, tohtorikoulutettava Kaisa Vuorinen, Helsingin yliopisto

Kohderyhmä: Kaikille kouluasteille

 

kyllä

 

kyllä

 

2 (AP)

 30 (IP)

 

DIALOGITAITAJA

Kyky keskustella rakentavasti erilaisten ihmisten kanssa on keskeinen taito nyky-yhteiskunnassa. Dialogitaitoja voi oppia ja niillä on myönteinen vaikutus oppimiseen ja hyvinvointiin. Koulutuksessa saat tietoa dialogisesta opetuksesta ja dialogitaitojen oppimisesta sekä oheismateriaalia näiden käytännönläheiseen harjoitteluun.

* Moniäänisen ilmapiirin edistäminen luokassa

* Tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen osana opetusta                                                                 

* Sähköiset työkalut ryhmän välisen dialogin edistäjänä                                                                

* Maksuton Dialogitaitaja-materiaali verkossa

Kouluttaja: Agricola seurakuntaopiston opettaja

Kohderyhmä: Kaikille kouluasteille

 

 

kyllä

 

kyllä

 

  3 (AP)

 

YKSI YHTEINEN KOULU KAIKILLE

Inhottaako integraatio- ärsyttääkö inkluusio? Muuttuneet asiakkaat muuttuvassa yhteiskunnassa haastavat koulun keinot ja rakenteet. Pajassa vahvistetaan aikuisen osaamista psyykkisesti oirehtivan tai käytöksellään ympäristöä haastavan oppilaan ohjaamisessa koulussa ja pohditaan asenteellisia sekä rakenteellisia ratkaisuja parempaan kouluarkeen. Asiasanat oppimishaasteet, psyykkinen oirehdinta, käyttäytymisen haasteet, koulukuntoisuus, osaava opettaja, inklusiivinen opettaja, moniammatillinen yhteistyö sekä työhyvinvointi.

Maksimi osallistujamäärä: 15 osallistujaa

Kouluttaja: Konsultoiva erityisluokanopettaja, työnohjaaja, NLP-practitioner Anu Kokkonen, Mikkelin kaupunki

Kohderyhmä: Kaikille kouluasteille

 

kyllä

 

ei

             31 (IP)

 

V***U SÄ OOT LEHMÄ – TUNNETAIDOISTA OSAAMISTA PERUSOPETUKSEEN

Pajassa voimaannutaan laadukkaaseen ja positiiviseen koulutyöskentelyyn.  Oppilas oppii ja opettaja nauttii työstään. Asiasanat tunneosaaminen, vuorovaikutus ja ammatillinen osaaminen.

Kouluttaja: Konsultoiva erityisluokanopettaja, työnohjaaja, NLP-practitioner Anu Kokkonen, Mikkelin kaupunki

Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat

 

ei

 

 

kyllä

 

4 (KP)

 

 

HENKISEN KESTÄVYYDEN KEHITTÄMINEN – TYÖPAJA REHTOREILLE JA APULAISREHTOREILLE

Työpaja tarjoaa työvälineitä henkisen kulutuskestävyyden vahvistamiseen. Työpajassa yhdistyy teoria sekä ohjattu harjoittelu. Kaikenlainen suorittaminen on ehdottomasti kielletty!  Muutoin voit tulla, olla ja osallistua omilla ehdoillasi. Pukeudu mukavasti ja halutessasi varaa mukaan jumppa/joogamatto ja viltti.                                                                                               

Työpajan teemoina:

• Resilienssi – joustaako mieli?                                                                                                            

• Itseä validoiva työtapa

• Itsestä huolehtimisen osatekijät                                                            

• Mikä minua ohjaa? Itsetietoisuus ja sisäinen puhe                                                                                                                             

• Kehon ja mielen jarrut – osaanko pysähtyä?                                                                                              

• Minä suhteessa muihin – terve erillisyys ja itsen suojaaminen    

Kouluttaja: FM, psykoterapeutti, kriisityöntekijä Piia Nurhonen, Villa Välke

Kohderyhmä: Rehtorit ja apulaisrehtorit kaikista kunnista

 

kokopäivän paja

 

5 (AP)

32 (IP)

 

TYÖKALUJA TOIMINTAKULTUURIN KEHITTÄMISEEN

Kuinka sitoudumme yhteisönä toimintakulttuurin kehittämiseen? Kuinka lähteä murtamaan kiireen kulttuuria ja käyttää yhteinen aika tehokkaasti? Mitä tarkoittaa tämän päivän opettajuus? Kuinka johtaa itseään ja työtään? Kuinka kehittää omaa ammatti-identiteettiä ja huolehtia samalla myös jaksamisesta ja hyvinvoinnista?Toimintakulttuuri on arkista vuorovaikutusta ja kanssakäymisen tapa, joka kertoo kuinka ihmiset suhtautuvat toisiinsa ja kuinka arvokkaana esimerkiksi yhteistyötä pidetään.

 

Kehittäminen ei ole arjen työstä erillinen projekti, vaan päivittäisen toiminnan ja ajattelun muutosta. Oppilaitokset, jotka näkevät kehittämistyön jatkuvana arkityöhön kuuluvana prosessina ja ovat tottuneita käyttämään yhteisöllisiä toimintamuotoja, sopeutuvat myös muutoksiin kivuttomammin.                                                                     

 

Työpaja tarjoaa näkökulmia ja käytännön työkaluja toimintakulttuurin kehittämiseen.

 

Maksimi osallistujamäärä: 25 osallistujaa

Kouluttaja: Opetussuunnitelmakehittäjä, kouluttaja Iida-Maria Peltomaa, Proedugo

Kohderyhmä: Perusopetuksen ja lukion opettajat

 

kyllä

 

kyllä

 

6 (AP)

 


33 (PERUTTU

IP)

 

 

TUTOR-OPETTAJA OMAN TYÖYHTEISÖN TUKENA

Pajassa sukelletaan uuden opsin teemoihin tutoropettajuuden kautta. Tutortoiminnan ajatuksena on toimia aktiivisena vertaisoppijana ja samalla kollegiaalisena tukena uuden opsin jalkauttamisessa perusopetuksen kouluihin. Pajan sisältöinä ovat mm. oppilasta osallistava pedagogiikka, formatiivinen arviointi eri työvälineitä hyödyntäen, unohtamatta digiloikkaakaan. Pajassa työskennellään yhteistoiminnallisesti ja pyritään samaan jotain konkreettista materiaalia koulun arkeen vietäväksi.

HUOM!: Oma tai oman koulun iPad mukaan!

Maksimi osallistujamäärä: 15 osallistujaa

Kouluttajat: Tutoropettajat Riina Pirhonen ja matemaattisten aineiden lehtori Laura Lipsanen, Savonlinnan kaupunki

Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulun opettajat, kaikille tutortoiminnasta tai vain uuden opsin pedagogiikasta kiinnostuneet opettajat, myös

Savonlinnan kaupungin ulkopuolisille.

 

 

kyllä             

 

kyllä

 

7 (PERUTTU AP)


34 (IP)

 

KAIKKI MUKAAN (KaMu) –TYÖPAJA KIUSAAMISEN VASTAISEEN TOIMINTAAN SAVONLINNAN KAUPUNGIN ENNALTAEHKÄISEVÄN MALLIN MUKAAN

Tutustutaan KaMu-toimintamallin periaatteisiin osallistavien ja toiminnalisten menetelmien avulla. Saat mukaan työkaluja ryhmäyttämiseen, vuorovaikutustaitojen käsittelyyn ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.                                                                                                  

HUOM! Osallistujien toivotaan tutustuvan KaMu-toimintamalliin netissä, https://seutuops.files.wordpress.com/2016/12/kamu-ohjelma14-12-16.pdf

Maksimi osallistujamäärä: 16 osallistujaa

Kouluttajat: KaMu-toimintamallin tekijät Roosa Rönn ja Anneli Pulkka, Savonlinnan kaupunki

Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulun opettajat

 

 

kyllä

 

kyllä

 

  8 (AP)

35 (IP)

 

MISTÄ KOULUNKÄYNTIKYKY/KOULUKUNTOISUUS KOOSTUU?

Koulunkäyntikyvyn ja koulukuntoisuuden eri osa-alueet, arviointi ja viranomaisyhteistyö, käytänteitä erilaisiin ongelmatilanteisiin.                                                                         

Toteutus: luento + keskustelu + äänestys

Maksimi osallistujamäärä: 50 osallistujaa

Kouluttaja: Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi

Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulun opettajat

 

 

kyllä

 

kyllä

 

 

9 (AP)

36 (IP)

 

ARJEN MIELENTERVEYSTAITOJA

Työpajassa käsitellään teemoja, jotka edistävät hyvän mielenterveyden vaalimista arjessa, kuten tunnetaidot ja elämänhallinta.                                                                  

Toteutus: Työpajassa käytetään alustusten lisäksi toiminnallisia menetelmiä, joita voi hyödyntää oppilaiden kanssa.

Maksimi osallistujamäärä: 20 osallistujaa

Kouluttaja: MTEA1-ohjaaja, apulaisrehtori, teologian maisteri Kimmo Jaatila, Savonlinnan kaupunki

Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat

 

kyllä

 

kyllä

 

 

PERUTTU

10 (AP)

 

VUOSILUOKKIIN SITOMATON ESI- JA ALKUOPETUS KÄYTÄNNÖSSÄ, KUOPION MALLI

Perehtymistä yhteistoiminnallisesti Kuopion vuosiluokkiin sitomattomaan esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaan (aloitusluento).

 

Tiedoksi, että Iltapäivällä perehtyminen ja tiedon syventäminen  käytännössä Kaveri -luokan toimintamalliin, arviointiin

VSOP:ssa ja yksilöllisen/omatahtisen oppimisen periaatteisiin ja menetelmiin VSOP:ssa. 

 

Toteutus: osallistujat tutustuvat ennakkoon VSOP  -Kuopion verkkosivusto: https://peda.net/kuopio/p/ejky/vsop

Kouluttajat: Hanketyöntekijä Tuula Koivukangas ja luokanopettaja Päivi Mikkonen, Kuopion kaupunki

Kohderyhmä: Ensimmäistä kertaa VSOP:sta kuulemaan tuleville.

 

 

kyllä

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUTTU

 37 (IP)

 

VUOSILUOKKIIN SITOMATON ESI- JA ALKUOPETUS KÄYTÄNNÖSSÄ, KUOPION MALLI; SYVENTÄVÄ KOULUTUS

Perehtyminen ja tiedon syventäminen  käytännössä Kaveri -luokan toimintamalliin, arviointiin VSOP:ssa ja yksilöllisen/omatahtisen oppimisen periaatteisiin ja menetelmiin VSOP:ssa.

Toteutus: Osallistujat tutustuvat ennakkoon VSOP -Kuopion verkkosivustoon: https://peda.net/kuopio/p/ejky/vsop

Kouluttajat: Hanketyöntekijä Tuula Koivukangas ja luokanopettaja Päivi Mikkonen, lastentarhanopettaja Virpi Pasanen ja koulunkäynninohjaaja Sanna Hakanpää, Kuopion kaupunki

Kohderyhmä: Tarkoitettu niille, jotka ovat olleet jo aloitusluennolla joko nyt 14.10.2017 tai 21.4. Varkaudessa ja ketkä syventävät aiempaa osaamistaan VSOP:sta.

 

 

ei

 

kyllä

 

TÄYNNÄ

11 (KP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOISA NAAMARI JA MUITA E-TEKSTIILEJÄ

Käsityön opetussuunnitelman mukaista teoriaa ja työskentelyä sekä tekstiilien että elektroniikan parissa.

Toteutus: Aluksi käsityönopetuksen teoriaa ja käytänteitä keskustellen, sen jälkeen omaa työskentelyä samansisältöisen ja monimateriaalisen käsityön parissa.

Maksimi osallistujamäärä: 15 osallistujaa

HUOM! Järjestetään Nojanmaan koululla.

Kouluttajat: Käsityön opettajat Riitta Huovila ja Tiia Hintsa, Jyväskylän normaalikoulu, JY

Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulun opettajat       

 

kokopäivän paja

 

 

12 (AP)

38 (IP)

 

ILMIÖPOHJAINEN JA MONIALAINEN KIELTENOPETUS – TOIMINNALLISTEN TYÖPAJOJEN WORKSHOP

Kaipaatko uusia ideoita ilmiöpohjaiseen tai monialaiseen kielen opetukseesi? Mitä ovat toiminnalliset työtavat kieltenopetuksessa? Miksi niitä kannattaa käyttää?                                                              

• Tässä koulutuksessa saat itse kokea ilmiöpohjaisen ja monialaisen kieltenopetuksen toimintatapoja ja harjoitteita

• Workshop räätälöidään osallistujien ennalta lähettämien aineistojen pohjalta. (Pyydetään niiltä, jotka ovat mahtuneet työpajaan)

• Harjoitusten ja teorian pohjalta saat soveltaa oppimaansi ja koulutuspäivän aikana tuottaa omaan opetukseesi valmiita tehtäviä!                                                       

Maksimi osallistujamäärä: 25 osallistujaa

Kouluttaja: Kouluttaja, FT Nina Niemelä

Kohderyhmä: kieltenopettajat, luokka-asteesta riippumaton                                                                                    

 

 

kyllä

 

kyllä

 

13 (AP)

 

 

COUNTDOWN 0-1-2

Hankkessa mukana olevien varhennettua kielenopetusta opettavien opettajien tapaaminen. Arviointia ja kuulumisia hankkeen käynnistymisestä, jaetaan hyviä ideoita ja vinkkejä vuosikellon tuleviin teemoihin.

Kouluttaja: Rehtori KM Merja Leppänen, Savonlinnan kaupunki

Kohderyhmä: Varhennetun kielenopetuksen hankkeessa mukana olevat opettajat.

 

 

kyllä

 

ei

 

39 (IP)

 

COUNTDOWN 0-1-2 PRESENTING THE PROJECT

Savonlinnassa alkaneen varhennetun kielenopetuksen hankkeen esittely ja maistiaisia toiminnasta kotiin vietäväksi.

Maksimi osallistujamäärä: 20 osallistujaa

Kouluttaja: Rehtori KM Merja Leppänen, Savonlinnan kaupunki

Kohderyhmä: Varhennetusta kielenopetuksesta kiinnostuneet opettajat.

 

 

ei

 

kyllä

 

14 (AP)

40 (IP)

 

SPARK IT UP – ÄÄNITTÄVIEN iPAD SOVELLUSTEN, KUTEN ADOBE SPARK VIDEO-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ KIELTENOPETUKSESSA, SEKÄ MUITA HYÖDYLLISIÄ SOVELLUKSIA

Työpajassa esitellään erilaisia sovelluksia, joita voi käyttää apuna kieltenopetuksessa liittyen äänitykseen, esitelmien tekoon ja opetuksen elävöittämiseen.

Toteutus: Lyhyt alustus sovelluksista, jonka jälkeen osallistujat saavat harjoitella niiden käyttöä pareittain.

HUOM! Oman iPadin voi ottaa mukaan, jos haluaa

Maksimi osallistujamäärä: 20 osallistujaa

Kouluttaja: Lehtori FM Katarina Liljeqvist, Savonlinnan normaalikoulu, Itä-Suomen yliopisto

Kohderyhmä: Kaikille luokka-asteille

 

 

kyllä

 

kyllä

 

15 (KP)

 

 

LIIKKUVA KOULU –VERKOSTO

Klo 8.30-10.00 Mari Makkonen: Koulujen omat hyvät Liikkuva koulu käytänteet (jokainen esittelee oman koulunsa idean)                                                                                 

 

Klo 10.00-11.15 Janne Kulmala: Liikkuva koulu ja oppiminen. Esityksessä otetaan katsaus Liikkuvaan kouluun yleisesti ja paikallistasolla. Kurkataan uusimmat tutkimustulokset koulupäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksista tarkkaavaisuuteen ja oppimistuloksiin sekä tutustutaan toimiviksi todettuihin käytännön vinkkeihin istumisen katkaisuun oppitunneilla. Kun istuminen katkeaa - katkeaako oppiminen?
Toteutus: Luento/käytännön vinkkien kokeiluja.

 

Klo 12.15-15.00 Niko Leppä: Lautapelit liikunnaksi. Toteutus toiminnallisena koulutuksena, jossa yhdessä liikutaan, kokeillaan ja keskustellaan!

 

Kouluttajat: Mari Makkonen, Savonlinnan kaupunki, Janne Kulmala, mittauskoordinaattori (LitM), LIKES-tutkimuskeskus,

Niko Leppä, liikunnan- ja erityisliikunnanopettaja

Kohderyhmä: Pakollinen Savonlinnan Liikkuva koulu -verkoston jäsenkoulujen vastuuopettajille. Osallistua voi myös muilta paikkakunnilta, jos ovat verkostossa mukana.

 

 

kokopäivän paja

 

 

  PERUTTU

16 (AP)

 

LIIKUNNAN OPETUKSEN PAJAJAKSO

Osa 1 klo 8.30-10.00 (2x45min.)"Tuo tullessasi - vie mennessäsi"

Liikuntaa opettavien onnistuneet ratkaisut. Liikuntaa opettaville on vuosien varrelle kertynyt takuuvarmasti toimivia viitepelejä, leikkejä ja toimivia harjoitteita. Nämä samat harjoitteet toimivat usein sovellettuna alakoulusta lukioon. Jaa ideasi muille.

 

Tähän työpajaan hyväksytyt osallistujat (kutsukirje) lähettävät pajanpitäjälle kutsussa mainittuna aikana (n. 30.9.) mennessä 2-4 toimivaksi osoittautunutta ratkaisua ja opeta ne muulle ryhmälle VESO-päivässä. Pajanvetäjä koostaa aihealueittain nämä ideat edelleen jaettavaksi omiin kouluihin. Kaikki liikuntamuodot käyvät talviliikuntaa ja rytmiliikuntaa unohtamatta.

(mika.rissanen@savonlinna.fi )                                                                                          

 

Osa 2 klo 10.00-10.45 (1x45 min.) Liikkuva koulu perusasteelta-lukioon.                                                           

Hyviä käytänteitä ja toimivia ratkaisuja, sekä yhteissuunnittelua lukuvuoden 2017-2018 toiminnasta.                                                                          

Osa 3 klo 10.45-11.15 (1x30 min): Talvisalon urheiluluokan ja Kipis-Akatemian esittely.

Liikkuvan lapsen ja urheilevan nuoren polku alakoulusta toiselle asteelle. Urheilijanpolku Savonlinnassa.

 

HUOM! Järjestetään Talvisalon koululla.

Maksimi osallistujamäärä: 30 osallistujaa

Kouluttajat: Liikunnanopettajat Hannu Soini ja Mika Rissanen,

Savonlinnan kaupunki

Kohderyhmä: Liikuntaa opettavat

 

 

kyllä

 

ei

 

TÄYNNÄ

17 (AP)

(41/IP TÄYNNÄ)

 

LÄSNÄOLON JA RENTOUDEN MAHDOLLISUUDET OPETUSTYÖSSÄ

Saat käyttöösi yksinkertaisia harjoitteita, joilla rentoutat kehoa ja mieltä luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella. Työpajassa rentoudut ja testaat menetelmiä, joilla rentoutat ja rauhoitat itsesi lisäksi tarvittaessa myös ympäristöäsi.

HUOM! Rennot ja lämpimät vaatteet ja makuualusta/peitto.

Maksimi osallistujamäärä: 20 osallistujaa

Kouluttaja: DI,KM, joogaohjaaja Sari Helena Nyrhinen

Kohderyhmä: Kaikille kiinnostuneille

 

kyllä

 

kyllä

 

18 (AP)

 

JONOT MATALIKSI – KOULUTUS: PELIT JA LEIKIT

Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen. Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteen

Toteutus: Koulutuksessa käydään itse tehden läpi erilaisia pelien ja leikkien sovelluksia sekä kehittelyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista.

HUOM!:Liikunnallinen varustus ja vesipullo

Kouluttaja: Anna Parta, Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, Etelä-Savon Liikunta ry

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat

 

 

kyllä

 

ei

          

 TÄYNNÄ

42 (IP)

 

JONOT MATALIKSI –KOULUTUS MOTORISET PERUSTAIDOT 3-6 LUOKILLE

JONOT MATALIKSI –koulutukset antavat ideoita ja käytännön vinkkejä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen liikunnan opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksessa käydään läpi 3-6 –luokkalaisten motoristen perustaitojen tehokasta harjoittamista.

Toteutus: Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat

• yksilön havainnointi
• sopivat välineet ja huolelliset opetusjärjestelyt
• tavoitteiden mukainen toiminta
• pariharjoittelu ja pienryhmäpelit
Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista.
HUOM! Liikunnallinen varustus ja vesipullo

Maksimi osallistujamäärä: 20 osallistujaa

Kouluttaja: Anna Parta, Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, Etelä-Savon Liikunta ry

Kohderyhmä: Alakoulun 3-6 luokkien opettajat

 

 

ei

 

kyllä

 

19 (AP)

 

 

YMMÄRRYSTÄ LASKUTOIMITUKSIIN – ETENKIN JAKOLASKUUN

Mitä laskutoimitusten ymmärtäminen edellyttää? Pohditaan kysymystä seuraavista näkökulmista: lukukäsitteen hallinta, käsitelajit, laskutoimitustilanteet, laskutoimitusten esitystavat ja laskustrategiat. Pajassa käsitellään kaikkia peruslaskutoimituksia, mutta erityishuomio kiinnitetään jakolaskuun.                                                                                 

Toteutus: Tietoiskuja, keskustelua ja työpajatyöskentelyä

Maksimi osallistujamäärä: 24 osallistujaa

Kouluttaja: Lehtori, FL Kaija Häkkinen, Itä-Suomen yliopisto Savonlinnan kampus

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat

 

 

kyllä

 

ei

    

43 (IP)

 

MITEN MITTAYKSIKÖIDEN MUUNNOKSET VOI OPPIA?

Pajassa pohditaan, miksi mittayksiköiden muunnokset ovat vaikeita. Esimerkkitehtävien avulla tutustutaan keinoihin, joilla tuodaan ymmärrystä mittayksikköjärjestelmään.                                                                    

Toteutus: keskustelua ja työpajatyöskentelyä.

Maksimi osallistujamäärä: 24 osallistujaa

Kouluttaja: Lehtori, FL Kaija Häkkinen, Itä-Suomen yliopisto Savonlinnan kampus

Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulun opettajat

 

 

ei

 

kyllä

 

20 (AP)

 

IHMETYS JA ARGUMENTOINTI LUONNONTIETEIDEN OPETUKSESSA

Koulutuksessa keskitytään työtapoihin, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden vuorovaikutus- ja argumentointitaitojen kehittymistä luonnontieteiden sisältöjen opiskelun yhteydessä. Työtapoja tukevat materiaalit käsittelevät ihmeellisiä fysiikan ilmiöitä ja ihmisen ominaisuuksien, kuten puristusvoiman määrittämistä. Työpajassa perehdytään myös tietokoneavusteisiin mittauksiin. Työpaja on osa LUMA Suomi -kehittämishankkeen levittämistoimintaa: http://suomi.luma.fi/

Maksimi osallistujamäärä: 24 osallistujaa

Kouluttaja: Mikko Kesonen, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus  (http://www.uef.fi/fi/web/luma)

Kohderyhmä: Yläkoulun ja lukion opettajat

 

 

kyllä

 

ei

 

21 (AP)

 

MATEMAATTISEN MINÄPYSTYVYYDEN KOHENTAMINEN ALAKOULUSSA

Matemaattinen minäpystyvyys on keskeinen tekijä matematiikan opiskeluun kohdistuvien asenteiden muodostumisessa sekä jatkokoulutukseen ja ammatteihin hakeutumisessa. Koulutuksessa avataan minäpystyvyys-käsitettä ja tarjotaan alakoulun opettajille välineitä tukea alakoululaisten matemaattista minäpystyvyyttä opetuksessa. Koulutuksessa tutustutaan erityisesti hankkeessamme kehitettyyn toimintamalliin, jonka avulla tehdään pitkäjänteinen työskentely matematiikan opiskelussa näkyväksi, tarjotaan sosiaalista kannustusta ja vertaismalleja sekä lievennetään virheiden tekemiseen mahdollisesti liittyvää häpeää. Työpaja on osa LUMA Suomi -kehittämishankkeen levittämistoimintaa: http://suomi.luma.fi/

Maksimi osallistujamäärä: 24 osallistujaa

Kouluttaja: Kirsi Ikonen, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus (http://www.uef.fi/fi/web/luma)

Kohderyhmä: Alakouluopettajat

 

 

kyllä

 

ei

 

22 (AP)

 

VAIKUTTAVA TEKNOLOGIA  

Koulutuksessa tarkastellaan fysiikan ja kemian opetukseen soveltuvia projektipohjaisia teknologisen innovaation suunnittelu- ja toteuttamiskokonaisuuksia sekä testataan yhtä tällaista rakenteluprojektia. Luovaa ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä oppilaat soveltavat fysiikan ja kemian sekä muiden aineiden tietoja ja taitoja yhteistyössä muiden kanssa. Lisäksi oppimiskokonaisuuksissa linkitetään luonnontieteet elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan luomalla yhteyksiä arkipäivän teknologisiin innovaatioihin.Työpaja on osa LUMA Suomi -kehittämishankkeen levittämistoimintaa: http://suomi.luma.fi/                         

Maksimi osallistujamäärä: 24 osallistujaa

Kouluttaja: Risto Leinonen, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus (http://www.uef.fi/fi/web/luma)

Kohderyhmä: Yläkouluopettajat

 

 

kyllä

 

ei

 

44 (IP)

 

IHMISEN OMINAISUUKSISTA OPPIAINERAJAT YLITTÄVÄÄ LUONNONTIETEEN OPETUSTA

Koulutuksessa tarkastellaan oppiainerajat ylittävää luonnontieteiden opetusta ihmisen ominaisuuksien teemasta. Opettajat perehtyvät kuinka ihmisen ominaisuuksia tarkastelemalla voidaan opettaa luonnontieteitä oppilaille omakohtaisella tavalla. Esimerkiksi puristusvoimamittausten ympärille tehdyssä oppimiskokonaisuudessa oppilaat perehtyvät voiman ja massan käsitteisiin, lihasten toimintaan ja hyvän lihaskunnon terveysvaikutuksiin. Työpajassa perehdytään tietokoneavusteisiin mittauksiin. Työpaja on osa LUMA Suomi -kehittämishankkeen levittämistoimintaa: http://suomi.luma.fi/

Maksimi osallistujamäärä: 24 osallistujaa

Kouluttaja: Mikko Kesonen, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus  (http://www.uef.fi/fi/web/luma)

Kohderyhmä: Alakoulu-, yläkoulu- ja lukio-opettajat

 

 

ei

 

kyllä

 

45 (IP)

 

 

TYÖELÄMÄ TUTUKSI LUMA-AINEIDEN OPETUKSESSA

Koulutuksessa perehdytään LUMA-aloille suuntautumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Erityisesti tutustutaan ajantasaisen LUMA-alojen työelämätietouden rooliin yläluokkalaisten koulutukseen ja uraan liittyvien suunnitelmien tekemisessä. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan monipuolisiin tapoihin integroida LUMA-alojen työelämätuntemusta osaksi opetusta oppilaiden motivoimiseksi ja koulutus- ja uravalintojen sukupuolittuneisuuden lieventämiseksi.Työpaja on osa LUMA Suomi -kehittämishankkeen levittämistoimintaa: http://suomi.luma.fi

 

Maksimi osallistujamäärä: 24 osallistujaa

Kouluttaja: Kirsi Ikonen, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus (http://www.uef.fi/fi/web/luma)

Kohderyhmä: Yläkouluopettajat

 

 

ei

 

kyllä

 

46 (IP)

 

 

TUTKIMUKSELLISUUTTA ALAKOULUUN

Koulutuksen aikana käymme läpi joitain kokeellisia mahdollisuuksia toteuttaa alakoulun luonnontieteiden, erityisesti fysiikan opetusta. Työskentelyn kautta tutustumme perusilmiöiden tutkimiseen, perussuureiden tietokoneavusteiseen mittaamiseen sekä hyödynnämme alakoulutasolle suunniteltuja mittausjärjestelmiä. Tutustumme myös helppokäyttöisten USB-mikroskooppien hyödyntämismahdollisuuksiin biologiassa ja kemiassa.

Maksimi osallistujamäärä: 24 osallistujaa

Kouluttaja: Risto Leinonen, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus (http://www.uef.fi/fi/web/luma)

Kohderyhmä: Alakouluopettajat

 

 

ei

 

kyllä

 

PERUTTU

23 (AP)

47 (IP)

 

IMPROTEN ILOLLA

Työpaja jakaantuu kahteen osaan:

1. Vapaaseen improvisointiin

2. Kalevalamittaisen runolaulun avulla melodian ja rytmin

käsittelyyn                                                                                                                                                                                                                     

 

1. Työpajassa improvisoimme sallivassa, iloisen myönteisessä ilmapiirissä. Erilaisten harjoitusten myötä havainnoidaan musiikkiin liittyviä eri muotoja, värejä ja karaktäärejä improvisoiden. Voit laulaa ja ottaa myös muun instrumentin mukaasi. Vapaa improvisointi ei ole minkään genren tyylinmukaista improvisointia.  Aikaisempaa perehtymistä improvisointiin ei vaadita.

2. Opimme suomalaisen runolaulun avulla melodian improvisointia sekä  oman tekstin tuottamista (iloista suohonlaulantaa J )

Opetan menetelmän, jonka jälkeen 5/4, 5/8, 7/8, 9/8, 10/8 ja jopa 13/8 – rytmityypit tulevat tutuiksi ja helposti käytettäviksi.                                                                    

Kurssilla opittu on sovellettavissa alaluokkien opettamisesta lukioon saakka.

Maksimi osallistujamäärä: 10 osallistujaa

Kouluttaja: MuM, tohtorikoulutettava, kansanmuusikko, laulaja, opettaja Sirkka Kosonen, Taideyliopisto

Kohderyhmä: Työpaja on kaikille musiikkia työssään tarvitseville opettajille ja heille jotka haluavat kokeilla jotain uutta

 

 

kyllä

 

kyllä

 

24 (AP)

48 (IP)

 

 

ROBOTIIKKAA 4. – 6. LUOKKALAISILLE

Tutustumme robottien rakenteluun ja ohjelmointiin alaluokilla.                                                                         

Toteutus: Työskennellään pienryhmissä

Maksimi osallistujamäärä: 16 osallistujaa

Kouluttajat: Lehtori Eero Kovanen, Savonlinnan normaalikoulu, Itä-Suomen yliopisto ja tekninen aineenopettaja, luokanopettaja

Mika Hollström, Savonlinnan kaupunki

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat

 

 

kyllä

 

 

 

kyllä

 

 

TÄYNNÄ

25 (KP)

 

 

VIRTUAALITODELLISUUS OSAKSI OPPIMISTA?

Virtuaalitodellisuus (VR) on tietokoneavusteisesti luotu digitaalinen ympäristö, joka pyrkii simuloimaan todellista tai täysin kuviteltua ympäristöä. Virtuaaliset oppimisympäristöt ovat 360°-kuva- ja videomateriaalin avulla tuotettuja elämyksellisiä digitaalisia ympäristöjä, jotka sisältävät oppimisen kannalta merkityksellistä informaatiota.                                                                       

 

Virtuaalitodellisuutta ja virtuaalisia oppimisympäristöjä koetaan virtuaalilasien avulla.

Tässä koulutuksessa opit…
*käyttämään virtuaalitodellisuuden opetuskäytössä tarvittavaa teknologiaa
*hyödyntämään valmista 360°-kuvamateriaalia ja ilmaisia sovelluksia pedagogisesti järkevällä tavalla
*tuottamaan virtuaalisia oppimisympäristöjä itse ja oppilaidesi kanssa (360°-kuvaaminen, virtuaalisten oppimisympäristöjen luominen)


Koulutus tarjoaa runsaasti konkreettisia esimerkkejä VR/360°-teknologian opetussovellutuksista. Koulutus keskittyy mobiilipäätelaitteilla toteutettaviin virtuaalitodellisuuden opetussovelluksiin. Et tarvitse koulutukseen osallistuaksesi erityistä teknistä osaamista.

                                                                  

HUOM!: Älypuhelimen ja tietokoneen peruskäyttötaidot oltava hallussa

Maksimi osallistujamäärä: 12 osallistujaa

Kouluttaja: ICT-koordinaattori/luokanopettaja Henri Pennanen

Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat (myös lukio saa osallistua)

 

 

 

kokopäivän paja

 

26 (AP)

49 (IP)

 

OHJELMOINTIA ALAKOULUUN

Vinkkejä ohjelmoinnin opettamiseen ilman tietokonetta, tietokoneella ja Beebot-robotilla.

Maksimi osallistujamäärä: 15 osallistujaa                                                                    

Kouluttaja: Luokanopettaja Jukka Raivio, Savonlinnan kaupunki

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat

 

 

kyllä

 

 

kyllä

PERUTTU

27 (AP)

50 (IP)

 

ERILAISTA USSAA! KERTOMUSTEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA

Miten kertomusten kautta voidaan oppia laaja-alaisen osaamisen taitoja? Esimerkkinä tarkastellaan Raamatun kertomuksia keskittyen erityisesti tunnetaitoihin. Miten toteuttaa taitojen oppimisen vertaisarviointia turvallisesti? Koulutuksessa saat konkreettisia työskentelyideoita sekä tutkimusperustaista opetusmateriaalia taitojen oppimiseen ja arviointiin.  

Kouluttaja: Agricola seurakuntaopiston opettaja

Kohderyhmä: Uskontoa opettavat luokanopettajat ja aineenopettajat

 

 

kyllä

 

 

 

kyllä

 

28 PERUTTU AP


51 (IP)

 

 

 

 

 

 52 (AP)

 

TOIMINNALLISTA DRAAMAA OPETUKSEN JA SOSIAALISTEN TILANTEIDEN TUEKSI

Tutkimme yksinkertaisilla harjoituksilla ja esimerkeillä kuinka puhuttu asia (teksti) muuttuu toiminnaksi ja tunteeksi. Tavoitteena osallistujan auttaminen ja kannustaminen oivaltamaan erilaisia toimintamalleja ja ymmärtämään syy-seuraussuhteita.

HUOM! Vaatetus jossa on helppo liikkua.

Kouluttaja: Näyttelijä-ohjaaja Kira Boesen-Muhonen

Kohderyhmä: Kaikille kiinnostuneille


KOTITALOUDEN OPS-TYÖPAJA

Käydään yhdessä läpi uuden opetussuunnitelman kotitalousopetuksen sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä käyttöönottoa ja arviointia. Perehdytään sekä yhteisen kotitalouden opetukseen että kotitalouteen valinnaisaineena.

Työpaja työskentelyssä mukana: seudullisen kotitalouden ops-osuuden kirjottaneet Maisa Riitala ja Jenni Suomalainen.

Kohderyhmä: kotitaloutta opettavat kaikista kunnista


 

 

 

kyllä

 

 

 

 

 

 

 

kyllä

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja
   

Savonlinnan kesäyliopiston toimistonhoitaja, suunnittelija Erja Tynkkynen, 044 7730 997, erja.tynkkynen@savonlinna.net. ja koulutussihteeri Tuija Tynkkynen, 044 7730 998,  kesayliopisto@savonlinna.net.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta
   

HUOM! Päätoimisten opiskelijoiden ilmoittautuminen: täytämme työpajat, joissa on maksimi osallistujamäärä ensisijaisesti koko kurssimaksun maksavilla opettajilla. Opiskelijat täyttävät ilmoittautumislomakkeen normaalisti työpajoineen ja varapajoineen.

Muu informaatio
   

Lounaalla tarjolla vähälaktoosinen ruoka ja kasvisruoka vaihtoehto. Muut erikoisruokavaliot ilmoitetaan ilmoittautumislomakkeen kohdassa lisätiedot.

 

Koulutuspäivä järjestetään yhteistyössä Savonlinnan kaupungin sivistysviraston, Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja Savonlinnan kesäyliopiston kanssa.

Hinta
   

Koulutuspäivän hintaan 90 €/hlö  sisältyy työpajaopetus sekä lounas.

 

Puolikaspäivän hinta 50 € ja lounaalla hinta 60 € (lounaasta merkintä lilsätietokohtaan).

 

Työpajan nro 11 Valoisa naamari ja muita e-tekstiilejä osallistujilta peritään erikseen 10 €:n materiaalimaksu kurssimaksun yhteydessä.

 

Päätoimisen opiskelijan hinta on 45 € ilman lounasta ja lounaan kanssa 55 €. Ilmoitetaan kohdassa lisätiedot.

Ilmoittautumiset
    Jatkuva haku
Peruutusehdot
   

19.9.2017 asti osallistumisen voi perua kustannuksitta. 20.9.2017 alkaen ilman pätevää syytä (esim. lääkärintodistuksella todennettu sairaus, joka estää osallistumisen) tehdystä peruutuksesta veloitamme koko osallistumismaksun.Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje